گزارش‌های روزانه

 
گـزارش‌های   روزانه
سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 همـــــــۀ پایـــه‌ها 
 
 
 

گزارش روزانۀ همۀ پایه‌ها - سال تحصیلی 1397-1398

 

فـ ـروردیـ ـن‌مـ ـاهـ 1398

شنبه

3

تعطیل

10

تعطیل

17

دریافت

24

دریافت

یک­‌شنبه

4

تعطیل

11

تعطیل

18

دریافت

25

دریافت

دوشنبه

5

تعطیل

12

تعطیل

19

دریافت

26

دریافت

سه‌­شنبه

9

تعطیل

13

تعطیل

20

دریافت

27

دریافت

چهارشنبه

7

تعطیل

14

تعطیل

21

دریافت

28

دریافت

 
 
 

گزارش روزانۀ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸

 

اردیـ ـبـ ـهـ ـشـ ـت‌مـ ـاهـ 1398

شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

یک‌­شنبه

1

تعطیل

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

دوشنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

سه‌­شنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

31

دریافت

چهارشنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت