گزارش روزانۀ سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹
 
 
 زمـ ـسـ ـتـ ـانـ ۱۳۹۸ 
 
 
 

دیـــ ــمــ ــاهــ

شنبه

 

---

7

---

14

---

21

---

28

دریافت

یک­‌شنبه

1

دریافت

8

---

15

---

22

---

29

دریافت

دوشنبه

2

دریافت

9

---

16

---

23

---

30

دریافت

سه‌­شنبه

3

دریافت

10

---

17

---

24

---

--

---

چهارشنبه

4

دریافت

11

---

18

---

25

---

--

---

پنج‌­شنبه

5

دریافت

12

---

19

---

26

---

--

---

 
 

بـ ـهـمـ ـنـ ـمـ ـاهـ

شنبه

--

---

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

یک­‌شنبه

--

---

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

دوشنبه

--

---

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

سه­‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

تعطیل

29

دریافت

چهارشنبه

2

دریافت

9

تعطیل

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

پنج‌­شنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

--

---

 
 

اسـ ـفـ ـنـ ـد‌مـ ـاهـ

شنبه

--

---

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

یک‌­شنبه

--

---

4

دریافت

11

دریافت

18

تعطیل

25

دریافت

دوشنبه

--

---

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

سه­‌شنبه

--

---

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

چهارشنبه

--

---

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

پنج‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

تعطیل