منابع آزمون‌های ادواری
   
 
 
  الف) آزمون‌های گزینۀ دو:
 
 
     1) دهم ریاضی و تجربی        دریافت
     2) یازدهم ریاضی و تجربی    دریافت
     3) دوازدهم ریاضی و تجربی  دریافت
 
 
 
 
 
منابع آزمون‌ها
 
منابع آزمون‌های سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 

 

آزمون

از

تا

منابع آزمون

1

نیک‌آزمون

(مرحلۀ نخست)

یک‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

یک‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

دریافت

2

میان‌نوبت اوّل

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

دریافت

3

نوبت اوّل

دی‌ماه (طبق برنامۀ اعلامی آموزش و پرورش)

دریافت

4

نیک‌آزمون

(مرحلۀ دوم)

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

دریافت

۵

آزمون‌های مستمر

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

(طبق برنامۀ اعلامی)

یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

(طبق برنامۀ اعلامی)

کلّ کتاب‌ها

۶

نوبت دوم

خردادماه (طبق‌برنامۀ اعلامی‌آموزش‌وپرورش)

کلّ کتاب