فیزیک  
دریافت جزوه‌های فیزیک
مدرّس: آقای جناب لطیفی
 
1) فصل اول فیزیک دهم: فیزیک و اندازه گیری     دریافت
 
۲) فصل سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد                   دریافت