بانک سؤالات سال تحصیلی 1395-1396  
 

بانک سؤالات

(متوسّطۀ دوم)

نوبت اوّل

 

     الف) نیک‌آزمون‌ها (مرحلۀ نخست):

     1) شنبه 24 مهرماه 1395                  ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                           حسابان (سوم ریاضی)                         ریاضی (سوم تجربی)

 

     2) دوشنبه 26 مهرماه 1395            دینی (دهم ریاضی و تجربی)           دینی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     3) چهارشنبه 28 مهرماه 1395     شیمی (دهم ریاضی و تجربی)        شیمی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     4) شنبه 1 آبان ماه 1395                    فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                           فیزیک (سوم ریاضی)                        فیزیک (سوم تجربی)

 

     5) دوشنبه 3 آبان ماه 1395            نگارش (دهم ریاضی و تجربی)  زبان فارسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     6) چهارشنبه 5 آبان ماه 1395        جغرافیا (دهم ریاضی و تجربی)     تاریخ (سوم ریاضی و تجربی)

 

     7) شنبه 8 آبان ماه 1395                  ریاضی (دهم ریاضی)        زیست (دهم تجربی)

                                                                          حسابان (سوم ریاضی)     زیست (سوم تجربی)

 

     8) دوشنبه 10 آبان ماه 1395         فارسی (دهم ریاضی و تجربی)   ادبیّات فارسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     9) چهارشنبه 12 آبان ماه 1395      عربی (دهم ریاضی و تجربی)         عربی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     10) شنبه 15 آبان ماه 1395                 ریاضی (دهم ریاضی)     زیست (دهم تجربی)    

                                                                        جبر (سوم ریاضی)            زمین شناسی (سوم تجربی)

 

     11) دوشنبه 17 آبان ماه 1395         زبان انگلیسی (دهم ریاضی و تجربی)   زبان انگلیسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     12) چهارشنبه 19 آبان ماه 1395     شیمی (دهم ریاضی و تجربی)     شیمی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     13) شنبه 22 آبان ماه 1395            هندسه (دهم ریاضی)     زیست (دهم تجربی)

                                                                        هندسه (سوم ریاضی)     زیست (سوم تجربی)

 

     14) دوشنبه 24 آبان ماه 1395      ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                        حسابان (سوم ریاضی)     ریاضی (سوم تجربی)

 

     15) چهارشنبه 26 آبان ماه 1395     فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                           فیزیک (سوم ریاضی)   فیزیک (سوم تجربی)

 

 

     ب) آزمون‌های میان‌نوبت اوّل:

 

   1) شنبه 6 آذرماه 1395                  فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                  فیزیک (سوم ریاضی)                         فیزیک (سوم تجربی)

 

     2) یک‌شنبه ۷ آذرماه 1395     جغرافیا (دهم ریاضی و تجربی)       تاریخ (سوم ریاضی و تجربی)

 

     3) سه‌شنبه ۹ آذرماه 1395     هندسه (دهم ریاضی و تجربی)      زیست (دهم تجربی)

                                                                  هندسه (سوم ریاضی)                      زیست (سوم تجربی)

 

     4) شنبه ۱۳ آذرماه 1395          ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                 حسابان (سوم ریاضی)                       ریاضی (سوم تجربی)

 

     5) یک‌شنبه ۱۴ آذرماه 1395    دینی (دهم ریاضی و تجربی)          دینی (سوم ریاضی و تجربی)

                                                                  معارف (چهارم ریاضی و تجربی)

 

     6) سه‌شنبه ۱۶ آذرماه 1395      شیمی (دهم ریاضی و تجربی)      شیمی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     7) چهارشنبه ۱۷ آذرماه 1395  فارسی (دهم ریاضی و تجربی)    ادبیّات فارسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     8) شنبه ۲۰ آذرماه 1395            آزمایشگاه علوم (دهم ریاضی و تجربی)

                                                                  جبر و احتمال (سوم ریاضی)          زمین‌شناسی (سوم تجربی)

 

     9) یک‌شنبه ۲۱ آذرماه 1395      نگارش (دهم ریاضی و تجربی)   زبان فارسی (سوم ریاضی و تجربی)


     10) دوشنبه ۲۲ آبان ماه 1395     زبان خارجی (دهم ریاضی و تجربی)   زبان خارجی (سوم ریاضی و تجربی)

     11) چهارشنبه ۲۴ آبان ماه 1395    عربی (دهم ریاضی و تجربی)   عربی (سوم ریاضی و تجربی)

 

    

 

 

 
  بانک سؤالات سال تحصیلی 1395-1396  

بانک سؤالات «متوسّطۀ دوم»

نوبت دوم

 

     نیک‌آزمون‌ها (مرحلۀ دوم):

 

     ۱) شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)           حسابان (سوم ریاضی)           ریاضی (سوم تجربی)

 

     ۲) دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۵            دینی (دهم ریاضی و تجربی)              دینی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۳) چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵       شیمی (دهم ریاضی و تجربی)     شیمی (سوم ریاضی و تجربی)


     ۴) شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۵               فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)     فیزیک (سوم ریاضی)      فیزیک (سوم تجربی)

 

     ۵) دوشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵          نگارش (دهم ریاضی و تجربی)     زبان فارسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۶) چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵     جغرافیا (دهم ریاضی و تجربی)     تاریخ (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۷) شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵             ریاضی (دهم ریاضی)     زیست (دهم تجربی)     حسابان (سوم ریاضی)     زیست (سوم تجربی)

 

     ۸) دوشنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۵            فارسی (دهم ریاضی و تجربی)     ادبیّات فارسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۹) چهارشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۵      عربی (دهم ریاضی و تجربی)     عربی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۱۰) شنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۵                 ریاضی (دهم ریاضی)     زیست (دهم تجربی)     جبر (سوم ریاضی)     زمین (سوم تجربی)

 

     ۱۱) دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۵            زبان انگلیسی (دهم ریاضی و تجربی)     زبان انگلیسی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۱۲) چهارشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۵     شیمی (دهم ریاضی)     شیمی (دهم تجربی)     شیمی (سوم ریاضی و تجربی)

 

     ۱۳) شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵         هندسه (دهم ریاضی)     زیست (دهم تجربی)     هندسه (سوم ریاضی)     زیست (سوم تجربی)

 

     ۱۴) دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵       ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)     حسابان (سوم ریاضی)      زیست (سوم تجربی)

 

     ۱۵) چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵     فیزیک (دهم ریاضی و تجربی)     فیزیک (سوم ریاضی و تجربی)

 

 

 
     
بانک سؤالات سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 
 
بانک سؤالات «متوسّطۀ دوم»
امتحانات معرّفی خرداد ۱۳۹۶

 
     ۱) شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶                            دینی (دهم ر - ت)            دین و زندگی (سوم ر - ت)
 
     ۲) یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶              آ.دفاعی (دهم ر - ت)        ادبیّات فارسی (سوم ر - ت)
 
     ۳) دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶               شیمی (دهم ر - ت)          جبر (سوم ر)     ریاضی (سوم ت)
 
     ۴) چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶           نگارش (دهم ر - ت)
 
     ۵) شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶                 ریاضی (دهم ر - ت)          فیزیک (سوم ر - ت)
 
     ۶) دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶             زبان خارجه (دهم ر - ت)    زبان خارجه (سوم ر - ت)
 
     ۷) چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶          عربی (دهم ر - ت)            شیمی (سوم ر - ت)
 
     ۸) شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶                 فیزیک (دهم ر - ت)          حسابان (سوم ر)     زیست (سوم ت)
 
     ۹) دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶              هندسه (دهم ر) زیست (دهم ت)           عربی (سوم ر - ت)
 
     ۱۰) شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶               فارسی (دهم ر - ت)          هندسه (سوم ر)      زمین (سوم ت)
 
     ۱۱) دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶          جغرافیا (دهم ر - ت)         زبان فارسی (سوم ر - ت)
 
 
 
 
 
     
 
 
بانک سؤالات ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 
 

بانک سؤالات

(متوسّطۀ دوم)

سال تحصیلی 1395-1396

 

     الف) نوبت اوّل (دی‌ماه):

1) شنبه ۴ دی‌ماه 1395

     فیزیک (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     فیزیک (سوم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     فیزیک (سوم تجربی) + پاسخ‌نامه

     معارف (چهارم ریاضی و تجربی)

۲) دوشنبه ۶ دی‌ماه 1395

     دینی (دهم ریاضی و تجربی)

     دین و زندگی (سوم تجربی)

۳) چهارشنبه ۸ دی‌ماه 1395

     فارسی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     زبان فارسی (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     فیزیک (چهارم ریاضی و تجربی)

۴) شنبه ۱۱ دی‌ماه 1395

     ریاضی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     حسابان (سوم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     ریاضی (سوم تجربی) + پاسخ‌نامه

     زبان و ادبیّات فارسی (چهارم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

۵) دوشنبه ۱۳ دی‌ماه 1395

     جغرافیا (دهم ریاضی و تجربی) 

     تاریخ (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

۶) چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه 1395

     نگارش (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     زبان فارسی (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

      دیفرانسیل (چهارم ریاضی)

     زیست‌شناسی (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه

۷) شنبه ۱۸ دی‌ماه 1395

     هندسه (دهم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     زیست‌شناسی (دهم تجربی) + پاسخ‌نامه

     هندسه (سوم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     زیست‌شناسی (سوم تجربی) + پاسخ‌نامه

     زبان انگلیسی (چهارم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

۸) دوشنبه ۲۰ دی‌ماه 1395

     عربی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     عربی (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

۹) چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه 1395

     زبان انگلیسی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     زبان انگلیسی (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     هندسۀ تحلیلی (چهارم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     زمین (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه

۱۰) شنبه ۲۵ دی‌ماه 1395

     شیمی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     شیمی (سوم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     شیمی (چهارم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

۱۱) دوشنبه ۲۷ دی‌ماه 1395

     آمادگی دفاعی (دهم ریاضی و تجربی) + پاسخ‌نامه

     جبر (سوم ریاضی) + پاسخ‌نامه

     زمین‌شناسی (سوم تجربی) + پاسخ‌نامه

۱۲) چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه 1395

     آمار و مدل‌سازی (سوم تجربی) + پاسخ‌نامه

     ریاضیات گسسته (چهارم ریاضی) + پاسخ‌نامه

    ریاضی (چهارم تجربی) + پاسخ‌نامه

 

          تمامی دروس دهم

           تمامی دروس چهارم

 

 
     
 
     
نمونه سؤالات
 

 

نمونه سؤالات امتحانی

(متوسّطۀ دوم)

سال تحصیلی 1395-1396

     ۱) دینی          دهم ریاضی و تجربی