شورای دانش آموزی  

 

«هیچ پشتوانه‌ای مطمئن‌تر از مشورت نیست.»
                                                         رسول اکرم (ص)                  اعضای شورای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1394-1395

رئیس ستاد، مسئول انتخابات:   
---

نایب رئیس:    ---
رئیس صندوق:    ---
منشی:    ---
منشی:    ---
ناظر:    ---

 

  آرای شورای دانش‌آموزی سال تحصیلی1394-1395

اعضای اصلی:

1.

2.

3.

4.

5.

اعضای علی‌البدل:
1.

2.