اهداف و برنامه‌ها  
 
 
 
 
 

با نام و یاد یزدان پاک و سپاس از مهر بیپایانش، چشم امید همچنان بر سیر رحمت بیانتهایش داریم تا در پی تلاش و کوششمان بر آموزش و پرورش آیندهسازان ایران اسلامیمان ، سال تحصیلی 1395-1396 را نیز با نگاهی دقیق و روشن آغاز نموده و با چشم اندازی بر پیشرفت عزیزانمان ادامه دهیم تا در سایه توجّهات ولی عصر (عج)، پایانی پرافتخار به راهمان باشد.

بهمنظور آگاهی و آشنایی تمامی بزرگواران (اعمّ از همکاران گرامی، اولیای محترم و دانشآموزان عزیز) با برنامههای مدرسه،  تقویم اجرایی سال تحصیلی جدید تنظیم گردیده و بدینوسیله به محضر شما میرسد.

اهداف کلّی در سال تحصیلی 1395-1396 :

 • پرورش و ارتقای سطوح شخصیتی و اخلاقی دانشآموزان به عنوان افرادی مسئولیتپذیر؛
 • رشد اهداف اعتقادی دانشآموزان بهمنظور آمادهسازی ایشان در بدو دوران تکلیف شرعی؛
 • ایجاد نگرش علمی و پژوهشی در میان دانشآموزان بهوسیلهی امور تحقیقاتی در دروس گوناگون؛
 • ایجاد روحیهی همکاری و تعاون بین دانشآموزان با فعّالیتهای گروهی در سطوح ورزشی ، علمی و فرهنگی؛
 • آمادهسازی دانشآموزان برای حضور در مسابقات مختلف علمی، ورزشی و فرهنگی جهت کسب مقام و تبدیل استعدادهای بالقوّه به استعدادهای بالفعل؛
 • آشنایی دانشآموزان با مهارتهای زندگی و شیوههای تفکّر صحیح در شرایط گوناگون؛

 

اهداف جزئی در سال تحصیلی 1395-1396 :

 • برگزاری نیکآزمونها به صورت منظّم و درج نمرات توسّط اساتید بزرگوار و همچنین صدور کارنامهی ماهانه بهمنظور ارتقای سطح علمی و سرعتبخشیدن به سیر پیشرفت و عمقبخشی مطالب فراگرفته شده؛
 • آشنایی دانشآموزان با سیستم هوشمند مدارس بهوسیلهی تعامل ایشان با وبسایت مدرسه که شامل جزوههای دروس، شبکهی آموزشی، تدریس مجازی، محتوای آموزشی، صفحهی اختصاصی و سایر موارد مرتبط با تحصیل و آموزش دانشآموزان خواهد بود؛
 • تأثیرگیری دانشآموزان از اصول مذهبی با برگزاری نماز جماعت، مسابقات حفظ و مفاهیم و قرائت قرآن و مراسم مذهبی و ایجاد روحیهی توکّل و توسّل در میان دانشآموزان؛
 • شخصیتبخشی به دانشآموزان در تعامل با تمامی عوامل اجرایی مدرسه؛
 • برگزاری مراسمهای ملّی - مذهبی در طول سال تحصیلی همراه با توزیع بروشورها و نصب پوسترهای مرتبط بهمنظور آشنایی هر چه دقیقتر دانشآموزان با افتخارات ملّی و مذهبی؛
 • تعدیل رفتار و ارتقای عملکرد رفتاری دانشآموزان منطق با اصول قانونمداری و قانونگرایی با گرایش دانشآموزان به اصول تدوینشدهی مدرسه و نظم حاکم بر محیط آموزشی و پرورشی مدرسه؛
 • تغییر نگرش دانشآموزان از اهداف کوتاه و کودکانه به اهداف بلندمدت و آیندهمحور؛
 • تقویت روحیهی حضور در گروه با ایجاد گروههای علمی، ورزشی و فرهنگی و ایجاد حسّ رقابتهای گروهی و تیمی بهمنظور تعاملهای درونگروهی و ایجاد انگیزهی پیشرفت؛
 • آشنا نمودن دانشآموزان با شیوههای برنامهریزیها روزانه و استفادهی بهینه از زمان؛
 • استفاده از مشاور مدرسه به عنوان امین و راهنما بهمنظور فهم جایگاه مشورت و مشاوره در امر تصمیمگیری و انتخاب در شرایط مختلف؛
 • احترام به حقوق دیگران و مشارکت در امور مدرسه، بهمنظور ارتقای مسئولیتپذیری و تاثیرگذاری در محیط تحصیلی خود.

 

« موفّقیت شما آرزوی ماست. »