برنامۀ کلاس‌های فوق برنامۀ پنج‌شنبه‌ها  
 

ماه

تاریخ

 
 

1

مهر

26/مهر/۱۳۹7

 

2

آبان

03/آبان/۱۳۹7

 

3

10/آبان/1397

 

4

24/آبان/۱۳۹7

 

5

آذر

۰1/آذر/۱۳۹7

 

6

22/آذر/۱۳۹7

 

7

بهمن

11/بهمن/۱۳۹7

 

8

25/بهمن/۱۳۹7

 

9

اسفند

02/اسفند/۱۳۹7

 

10

09/اسفند/۱۳۹7

 

11

23/اسفند/1397

 

12

فروردین

۲2/اسفند/۱۳۹8

 

13

اردیبهشت

05/اسفند/۱۳۹8

 

14

12/اسفند/۱۳۹8