بانک سؤالات ۱۳۹7-۱۳۹8 نیک‌آزمون‌ها - مرحلۀ نخست
 
 
 
 
 
   ۱) یک شنبه 22 مهرماه ۱۳۹7
   ۲) چهارشنبه ۲5 مهر ۱۳۹7
       ریاضی تجربی (دوازدهم تجربی)
   ۳) یکشنبه ۲9 مهر ۱۳۹7
   ۴) چهارشنبه2 آبان ۱۳۹7
       حسابان (دوازدهم ریاضی)
   ۵) یکشنبه 6 آبان ۱۳۹7
       شیمی (یازدهم ریاضی و تجربی)
   ۶)چهارشنبه 9 آبان ۱۳۹7
      هندسه (یازدهم ریاضی)
      زیست (یازدهم تجربی)
      ریاضی (دوازدهم تجربی)
   ۷)یکشنبه۱3 آبان ۱۳۹7
   ۸) سهشنبه ۱5 آبان ۱۳۹7
   ۹) یک شنبه 20 آبان ۱۳۹7
                    عربی (دهم ریاضی و تجربی)
                    عربی (یازدهم ریاضی و تجربی)
                    ریاضی (یازدهم تجربی)
                    فارسی (دوازدهم ریاضی و تجربی)
  ۱۰) چهارشنبه ۲3 آبان ۱۳۹7
                    حسابان (دوازدهم ریاضی)
                    زیست (دوازدهم تجربی)
  ۱۱) یک شنبه ۲7 آبان ۱۳۹7
                    ریاضی (دهم ریاضی و تجربی)
 
دریافت همۀ سؤالات به صورت یک‌جا
با کلیک روی آیکون زیر